آخرین خبرها

بازدید بخشدار کاغذکنان از مرکز خرید گندم

980423

آذری بخشدار کاغذکنان به همراه تعدادی از مسئولین بخش از مرکز خرید گندم بخش کاغذکنان بازدید بعمل آورد. در این بازدید با توجه به افزایش برداشت در بخش مقرر گردید ساعات خرید و پذیرش افزایش یافته و تا ساعت 19 نسبت به خرید گندم از کشاورزان محترم اقدام گردد.

ضمنا با عنایت به دریافت مجوز تخلیه سیلوی تعاون روستایی در جریان خرید تضمینی گندم در سال جاری مقرر شد مرکز خرید گندم بخش، محموله های بیش از 5 تن را نیز پذیرش نماید.