آخرین خبرها

مدیریت و کاهش حوادث ضروری شبکه های آبرسانی

بروز حوادث و اتفاقات شبکه های آبرسانی یک از موارد شایع و همیشگی می باشد که منجر به نشت آب می گردد و آب هدر رفته در این فرایند دارای ارزش اقتصادی قابل توجهی بوده است ، حوادث شبکه های آبرسانی روستایی یک از عوامل مهم تلفات آب ، قطع آب مشترکین ، ایجاد نارضایتی در آنها و آلودگی های ثانویه می باشد ، لذا امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان میانه به منظور مدیریت و کاهش حوادث ضروری بصورت شبانه روزی مشکلات کمبود آب و حوادث خط انتقال آب شرب روستاهای شهرستان و بخصوص منطقه اوچ تپه را نظارت و کنترل می نماید%