آخرین خبرها

اولین جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در بخش کاغذکنان برگزار شد.

بخشدار کاغذکنان در این جلسه با بیان اینکه اولین جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر پس از ابلاغ در این بخش برگزار می گردد لذا شایسته است اعضای محترم شورا بنا به حساسیت موضوع، با درک عمیق و برنامه مدون در جلسات حاضر گردند.

آذری با اشاره به حساسیتهای موجود در مبارزه با مواد مخدر و پیامدهای آن که امروز با عنایت به تغییر مصرف آن از سنتی به صنعتی مشکلات مبارزه را نیز دوچندان کرده است و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی و همچنین جرم هایی که در جامعه اتفاق می افتد در مواد مخدر و اعتیاد می باشد فلذا با برنامه ریزی صحیح و کنترل این معضل اجتماعی مسلماً می توان قسمتی از ناهنجاریهای افراد جامعه را از آسیب های آن دور نگه داشت که با تشکیل شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر در بخشها مسائل و موضوعات مرتبط بصورت دقیق تر و کامل تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در این زمینه ادارات مربوطه باید برنامه ریزی کرده و با تدوین برنامه ها و شناسایی مناطق آلوده از ورود و یا توزیع مواد مخدر جلوگیری و با قاطعیت با افراد متخلف برخورد لازم صورت دهند و در کنار این امر برنامه های لازم در جهت آگاه سازی و نیز کاهش آسیب های اجتماعی توسط ادارات تدوین و مورد عمل قرار گیرد.