آخرین خبرها

برگزاری مراسم درختکاری در بخش کاغذکنان

            همزمان با بازدید از طرح های پروژه آبخیزداری بخش کاغذکنان، مراسم نمادین درختکاری در بخش کاغذکنان با حضور روسای محترم جهاد کشاورزی، منابع طبیعی شهرستان و بخشدار کاغذکنان و اعضای محترم شورای اداری بخش کاغذکنان انجام پذیرفت. در این مراسم تعدادی نهال در یکی از طرحها کاشته شد.همزمان با بازدید از طرح های پروژه آبخیزداری بخش کاغذکنان، مراسم نمادین درختکاری در بخش کاغذکنان با حضور روسای محترم جهاد کشاورزی، منابع طبیعی شهرستان و بخشدار کاغذکنان و اعضای محترم شورای اداری بخش کاغذکنان انجام پذیرفت. در این مراسم تعدادی نهال در یکی از طرحها کاشته شد.