آخرین خبرها

بیانیه بسیج رسانه درباره نامگذاری سال جدید

 امروزنقش رسانه هادرتبیین موضوع اقتصادمقاومتی وارتباط لاینفک آن بااصل همدلی دولت وملت ،نقشی تاریخی است.
سازمان بسیج رسانه با صدور بیانیه ای ضمن توجه به اهمیت نامگذاری سال جاری به عنوان”دولت وملت،همزبانی وهمدلی”به نقش ویژه رسانه ها در ایجاد وحدت و همدلی تاکید کرد.
   در این بیانیه آمده است: هدف ازنامگذاری سالهاازطرف رهبرمعظم انقلاب، گوشزد کردن اهمیت آن موضوعات به دولت وملت و کاربردی کردن نام مذکورمی باشد. لذا همگان متوجه شده اند که یکی ازتاکیدات ایشان درسالیان اخیروبا توجه به تشدیدتحریمهای ظالمانه از سوی غرب موضوع اقتصادمقاومتی بوده است.درمنظرایشان اقتصاد مقاومتی تبدیل کشوربه یک کارگاه عظیم تولید دانش و اقتصاداست وبدیهی است تجلی اقتصادمقاومتی باهمکاری نزدیک دولت وملت صورت میگیرد.
   سازمان بسیج رسانه در بیانیه خود بااشاره به وظیفه ذاتی رسانه هادرانتقال مفاهیم به توده جامعه بصورت واقعی،تصریح کرده است:امروزنقش رسانه هادرتبیین موضوع اقتصادمقاومتی وارتباط لاینفک آن بااصل همدلی دولت وملت ،نقشی تاریخی است. آنها همانگونه که می توانند این همدلی را تقویت کنند، توان بالایی نیز در به هم زدن اتحاد ملت و به انحراف بردن افکار عمومی با استفاده از بازیهای سیاسی و خط دهی جناحی دارند لذا اصحاب رسانه باید با تمام تلاش از افتادن در دام قبیله گرایی و حاشیه سازی در اذهان مردم و ایجاد شکاف درارتباط دولت وملت که باعث بر هم خوردن همدلی وهمزبانی میشوداجتناب کنند.
   در ادامه این بیانیه آمده است: درشرایط حساس کنونی منطقه وجهان ونقش ایران دراین زمینه،رسانه های مابایدبه مسایل مهم ازجمله فرمایشات مقام معظم رهبری وحساسیتهای ایشان درخصوص موضوعات مختلف بین المللی وداخلی اهتمام ویژه ای داشته ونگاه جامعه راازمسایل کم اهمیت وکاذب به سمت موضوعات مهمترسوق دهند.دراینصورت میتوان به نقش رسانه هادرتقویت همدلی وهمزبانی دولت وملت درسایه ارشادات ولایت امیدواربود. همچنین صاحبان تریبون ها و رسانه ها نیز باید فرمایشات مقام معظم رهبری را نصب العین خودقرار داده و از دادن بهانه به رسانه های خاص برای ایجاد جنجال های بیهوده اجتناب کنند. در پایان این بیانیه تصریح شده است: کسانی که به رسانه ها برای انتشار نظراتشان دسترسی دارند باید متوجه باشند که برخی سخنان می تواند اثرات مطلوب و البته نامطلوبی بر آرامش روانی مردم کشورمان و حتی منطقه داشته باشد لذا توجه به اظهارنظرهایی که می تواند بستر سواستفاده کارتل های رسانه ای دشمن را فراهم کند باید بیش از گذشته انجام شود.