آخرین خبرها

نشست تخصصی با پیشکسوتان عرصه تئاتر شهرستان میانه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میانه، جلسه نشست تخصصی با پیشکسوتان عرصه تئاتر شهرستان میانه با حضور حقی رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ، هنرمندان  پیشکسوت عرصه نمایش مورخ 18/3/1401 در اتاق جلسه اداره برگزارگردید.

در این نشست حقی رئیس اداره ضمن تشکر و قدردانی از حضور پیشکسوتان حاضر در جلسه مطالبی درخصوص شرایط مندرج در آئین نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت انتخاب اعضای هیات تاییدکننده کارگردان از میان پیشکسوتان تئاتر شهرستان برای افرادی که اولین بار خواستار اجرای نمایش در سمت کارگردانی هستند ارائه نمودند.

گفتنی است در ادامه این نشست  از طرف حاضرین در جلسه مطالبی بیان شد و در پایان مقرر گردید طبق یکی از شروط هر علاقمندی که از 3 نفر از اعضای حاضر تاییدیه مبنی بر توانایی کارگردانی خود را به اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ارائه دهد می تواند طبق قوانین و مقررات اجراهای عمومی نسبت به اجرای عمومی نمایش در شهرستان اقدام نماید.

21 copy copy copy copy  

50 copy copy