آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از ادارات ورزش و جوانان و پست بخش کندوان

بخشدار کندوان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ از ادارات ورزش و جوانان و پست بخش کندوان بازدید نمود.

ایشان در این بازدید اداره ورزش و جوانان را به ارائه برنامه ورزشی مدون و فعّال برای سالن ورزشی پوریای ولی ترک و نیز پیگیری رئیس آن اداره جهت تامین اعتبار برای تعمیر و ترمیم اطراف (سکوی دورتادور ) سالن ورزشی واداره ورزش که در حال ریزش و تخریب است و همچنین نظارت بر عملکرد پیمانکار ماده ۸۸ در راستای رفاه ورزشکاران و نظافت عمومی بهتر مکلّف نمود. 

حسین زاده در بازدید از اداره پست ضمن اخذ گزارش کاری (آمار کمّی و کیفی) در حوزه های مختلف وظایف ذاتی اداره پست ؛بر نحوه تمدید مجوزهای صادره از سوی امور آب شهرستان که طی قراردادی این امر به اداره پست واگذار شده نظارت و این امر را خدمتی مثبت و قابل تقدیر در راستای تسهیل و تسریع امورات کشاورزان محترم بخش عنوان نمود. همچنین بر نحوه ارتباط و امورات مشترک بین پست و دفتر پیشخوان گزارشی اخذ و توصیه های لازم معمول گردید. 

روابط عمومی بخشداری کندوان001001001