آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از کتابخانه عمومی و پست بانک شعبه ترک

بخشدار کندوان در ادامه بازدیدهای مستمر از ادارات سطح بخش از کتابخانه عمومی و پست بانک شعبه ترک بازدید نمود.

حسین زاده در این بازدید بر تکریم ارباب رجوع تاکید نمود.

روابط عمومی بخشداری کندوانpostbank