آخرین خبرها

بازدید بخشدار کندوان از روستاهای سوین - سنقرآباد - سوتی - دلیقیز و سیه منصور بخش کندوان

حسین زاده بخشدار کندوان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ضمن بازدید از روستاهای فوق الذکر و دیدار با اهالی روستاها ، مشکلات آب شرب و ساماندهی معابر روستای سوین ، آسفالت (روکش ) معابر و ساماندهی راه بین مزارع واقع در خروجی روستای سنقرآباد ، آب شرب و زمینهای اوقافی و نبود دیوار محوطه مدرسه روستای سوتی ، تعریض ‌و اجرای طرح هادی روستای دلیقیز ، آب شرب و بازنگری طرح هادی روستای سیه منصور (که ۱۴سال پیش تصویب شده بود ) را مورد بررسی قرار داد.

روابط عمومی بخشداری کندوان 

1111