آخرین خبرها

اجرای طرح جهادی اصلاح روشنایی معابر توسط مدیریت توزیع برق شهرستان میانه

طرح جهادی اصلاح روشنایی معابر طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مورخه ۲۷ و ۱۴۰۰/۱۱/۲۸مدیریت توزیع برق شهرستان میانه

۲۰۱۹۰۵۲۱ ۱۲۵۶۰۹11

۲۰۱۹۰۵۲۱ ۱۲۵۶۰۹11۲۰۱۹۰۵۲۱ ۱۲۵۶۰۹11۲۰۱۹۰۵۲۱ ۱۲۵۶۰۹11۲۰۱۹۰۵۲۱ ۱۲۵۶۰۹11۲۰۱۹۰۵۲۱ ۱۲۵۶۰۹11