آخرین خبرها

آگهى نتيجه قطعى و نهايى انتخابات شورای شهر میانه

پيرو آگهى قبلى بدين وسيله به آگاهى عموم اهالى حوزه انتخابيه شهر ميانه تابع بخش مرکزی شهرستان ميانه مى رساند که بعد از بررسى شکايات و بررسيهای قانونى افراد زير را بعنوان افراد منتخب معرفى نمود:

میانه