آخرین خبرها

آگهى نتيجه قطعى و نهايى انتخابات شورای شهر های ترکمانچای،ترک،آچاچی و آقکند

پيرو آگهى قبلى بدين وسيله به آگاهى عموم اهالى حوزه انتخابيه شهرهای ترکمانڃای،ترک،آچاچی و آقکند تابع بخش های ترکمانڃای،کندوان،کاغذکنان و مرکزی مىرساند که بعد از بررسى شکايات و بررسيهای قانونى افراد زير را بعنوان افراد منتخب معرفى نمود:

آچاچی copy copyآچاچی copy copyآچاچی copy copyآچاچی copy copy