آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات شورای اسلامی شهرهای میانه،ترکمانچای،ترک،آقکند و آچاچی

اينک در اجرای بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأييد صحت برگزاری انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شکايت خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نمايد .آقکند copyآقکند copy

آقکند copyآقکند copyآقکند copyآقکند copy