آخرین خبرها

دستورالعمل برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای ویژه نمایندگان فرماندار

52333دستورالعمل

 

دریافت فابل دستورالعمل برگزاری انتخابات در شعب اخذ رای ویژه نمایندگان فرماندار