آخرین خبرها

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر های آچاچی،ترک،آقکند و ترکمانچای

در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهرهای آچاچی،ترک،آقکند و ترکمانچای ميرساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي‌شود و اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي این شهرهابه شرح زير ميباشد:

آقکندآقکندآقکندآقکند