آخرین خبرها

آگهى اسامى نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامى شهر ميانه

در اجرای ماده 54 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي، به آگاهي اهالي محترم حوزه انتخابيه شهر ميانه مي‌رساند كه ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 28/03/1400 برگزار مي‌شود و اسامي نامزدهای انتخابات شورای اسلامي شهر ميانه به شرح زير مي‌باشد:

ش1 میانهش میانه 2 Copy

ش میانه Copy 3 Copy