آخرین خبرها

دستورالعمل تکمیلی تبلیغات انتخاباتی

1 copy copy copy copy copy copy copy copy

دستورالعمل های تکمیلی تبلیغات انتخابات( سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی،ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا)

دستورالعمل تکمیلی (فایل اول)

دستورالعمل بهداشتی (فایل دوم)

دستورالعمل جمع بندی شده(فایل سوم)