آخرین خبرها

آغاز توزیع هنر کارت به اهالی فرهنگ وهنردر شهرستان میانه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی میانه، همزمان با سراسر کشور در شهرتان میانه نیز توزیع هنرکارت در میان اعضای صندوق اعتباری هنر شروع شد.

اهدا هنر کارت یکی از برنامه های حمایتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در وضعیت کرونایی کشور می باشد که از اصحاب فرهنگ و هنر بعمل می آید.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی میانه طی مراسمی تعداد 20 مورد هنرکارت  تا کنون به اعضای فرهنگ وهنر اهدا نموده است

توضیح اینکه مبلغ هر کارت پانزده میلیون ریال بوده وتوزیع آن ادامه خواهد داشت .

33

34