آخرین خبرها

درخواست تحویل امور آب شرب روستاها توسط اداره آب و فاضلاب

990404

         آذری بخشدار کاغذکنان در جلسه ای که با حضور رئیس آب و فاضلاب شهری و روستایی میانه در محل مسجد روستای شاهعلی بیگلو تشکیل شد با اشاره به مشکلات موجود در رابطه با آب شرب روستاهای بخش کاغذکنان و اینکه بیشتر مشکلات موجود در این حوزه به مدیریت امور آب شرب در روستاها بر می گردد خواستار تحویل گرفتن امورات آب شرب توسط اداره آب و فاضلاب شهری و روستایی شد. و در ادامه با عنایت به وجود تعداد زیادی پروژه نیمه تمام در این زمینه از مسئولین آب شرب شهرستان درخواست تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام را نمود و همچنین با اشاره به مساعدت و مشارکت خیرین در بخش کاغذکنان اضافه کرد که این پتانسیل و فرصت نیز باید استفاده بهینه بعمل آید.

        در ادامه این جلسه ضمن بررسی مشکلات آب شرب روستای شاهعلی بیگلو مقرر گردید پروژه آب رسانی به روستای یاد شده در شهریور ماه سال جاری آغاز گردد.