آخرین خبرها

اطلاعیه مراجعه خسارت دیدگان زلزله اخیر در میانه، بخش ترکمانچای و بخش کندوان به بنیاد مسکن

download 1 copy

خسارت دیدگان زلزله اخیر در شهر میانه، بخش ترکمانچای و بخش کندوان می توانند به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.

صاحبان منازلی که واحدهای مسکونی آنها در زلزله اخیر دچار خسارت شده است می توانند به بنیاد مسکن مراجعه کنند تا از سوی کارشناسان این بنیاد میزان خسارتهای وارده مورد ارزیابی قرار گیرد.

لازم به ذکر است همکاری با کارشناسان اداره بنیاد مسکن سبب تسریع در انجام امورات بازسازی است.