آخرین خبرها

فرماندار ویژه میانه از دو درمانگاه در بخش کاغذکنان بازدید کرد

محمدرضا مشایخی با حضور در بخش کاغذکنان، از دو درمانگاه این بخش بصورت سرزده بازدید کرد.

درمانگاه شهر آقکند و درمانگاه روستای قره بلاغ، دو مرکزی بود که مشایخی نحوه ارائه خدمات و تاسیسات و امکانات درمانگاه را مورد بررسی قرار داد.

وی نحوه ارائه خدمات به مراجعین این دو مرکز را مطلوب، اما وضعیت تاسیسات ساختمانی و امورات اداری آنها را ضعیف ارزیابی کرد که تذکرات لازم به مسئولین درمانگاه جهت بهبود وضعیت داده شد.

gv5gv5gv5gv5gv5