آخرین خبرها

فرمانداران پیشین

اسامی فرمانداران شهرستان میانه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی تاریخ خدمت
1 محمدصادق تسوجی زاده 1357
2 جمشید محبوبی 1358
3 سیدعلی طباطبائی 1358
4 علی جوانی راد 1359-1360
5 حکم اله پزشکی 1361
6 حیدر اقدسی (سرپرست) 1361
7 حسن اورنگ پور 1362
8 احمد یکتایی 1362-1363
9 ابراهیم رضایی بابادی (سرپرست) 1364
10 بهمن عابدینی (سرپرست) 1364-1365
11 جواد نجفی آذر 1365-1370
12 یعقوب عزیززاده فهیمی 1370-1375
13 اورجعلی محمدی 1375-1378
14 سیدسعید کاشانی (سرپرست) 1378
15 عبداله فاتحی 1378-1380
16 رحیم شهرتی فر 1380-1384
17 کریم رف رف 1385-1388
18 سید حمید یزدانی 88/05/28 - 89/06/17
19 تقی خلفاپور 89/06/17 تا پایان بهمن 92
20 اسماعیل حیدری آزاد از بهمن 1392 تا اواسط فروردین 1394
21 حمید شکری از28فروردین94تا11اردیبهشت97

22

محمدرضا مشایخی

از اردیبهشت97 تا23آبان1400