آخرین اخبار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای مجتمع فولاد میانه در ارائه خدمات صنعتی مجتمع

 
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 743/1396/ م ف مورخ 1396/11/01
مجتمع فولاد میانه در نظر دارد ارائه خدمات صنعتی مجتمع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مدت انجام کار: یک سال شمسی
شرایط متقاضیان:
1-    دارا بودن تایید صلاحیت از اداره کار و امور رفاه اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح
2-      دارا بودن شخصیت حقوقی
3-    توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 500000000 ریال( پانصد میلیون ریال) و یا واریز نقدی به شماره حساب 0111510128000 بانک ملی شعبه مرکزی میانه کد شعبه 4811 بنام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- مجتمع فولاد میانه
4-    واریز مبلغ 500000 ریال بابت هزینه اسناد غیر قابل استرداد به شماره حساب مذکور
5-    به پیشنهاد فاقد تضمین، مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-    پیشنهاد دهنده بر اساس اسناد ارسال شده ارزیابی و شرکتی که امتیاز کیفی زیر 60 را اخذ نماید پشنهاد قیمت آن بازگشایی نخواهد شد.
7-    هزینه آگهی منتشره در 2 نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
8-    تاریخ تحویل قیمت پیشنهادی حداکثر تا مورخ 96/11/23 می باشد.
9-    تاریخ بازگشایی پاکات متعاقبا اعلام خواهد شد.
10-    مجتمع در رد یا قبول هر یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.
-    شایان ذکر است متقاضیان از تاریخ نشر آگهی 96/11/03 لغایت 96/11/12 از ساعت 8 صبح لغایت 16 عصر به غیر از ایام تعطیل با ارائه اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس میانه، مجتمع فولاد میانه- امور حقوقی و قراردادها مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 52338009
 
آدرس اینترنتی         WWW.NISCO.IR        
روابط عمومی مجتمع فولاد میانه
 

You have no rights to post comments