آخرین اخبار

مراسم تحليف شوراهاي اسلامي دوره پنجم روستاهاي بخش تركمانچاي برگزار گرديد.

در اين مراسم كه با حضور شوراهاي اسلامي دوره پنجم برگزار گرديد بخشدار تركمانچاي  ضمن تبريك انتخاب شوراها مطالبي در خصوص اهميت انتخابات ، شوراهاي اسلامي ،و ظايف شوراها به حاضرين بيان نمود.

رسول يعقوبي با اشاره به نقش و جايگاه اساسي شورا در روستاها خواستار تعامل و همكاري شوراها  با ساير ارگانهاي دولتي شد.

بخشدار تركمانچاي با توجه به اهميت سرمايه گذاري در روستاها خواهان حمايت از سرمايه گذاري در روستا و جلب مشاركت خيرين در اين زمينه شد.

در ادامه مراسم تحليف و سوگند شوراهاي جديد برگزار و هيئت رئيسه شوراها مشخص گرديد.

You have no rights to post comments