آخرین اخبار

جلسه شوراي ثبت وقايع حياتي بخش تركمانچاي

جلسه شوراي ثبت وقايع حياتي بخش تركمانچاي روز سه شنبه مورخه 96/6/14 با حضور احد جودي مدير كل ثبت احوال استان آذربايجانشرقي برگزار گرديد. در اين جلسه بعد از خير مقدم يعقوبي بخشدار تركمانچاي آقاي جودي در خصوص سير تاريخي و تاريخچه ثبت احوال مطالبي بيان و خواستار همكاري اعضاء در ثبت وقايع حياتي چهارگانه شدند. و از همكاري ادارات دخيل تشكر نمودند.

You have no rights to post comments