آخرین اخبار

جلسه توجیهی نحوه برخوردبا ساخت وساز غیرمجاز دربخشداری کندوان برگزار گردید.

دراین جلسه توجیهی که باحضوردهیاران،مهندس مسلمی کارشناس عمرانی بخشدار کندوان وباریاست جناب آقای حاتمی بخشدارکندوان برگزار گردید.آقای حاتمی ضمن تشکر ازحاضرین جلسه با توجه به پیش رو بودن روز 13آبان این روز راروز مبارزه با استکبار جهانی وحضور همه دهیاران عزیز رادرروزراهپیمائی وحضور درمدارس به مناسبت روز 13 آبان را شایسته دانستند.

آقای بخشدارهمچنین بارسیدن فصل سرما وبارش ازدهیاران خواستار اطلاع رسانی به روستائیان برای تهیه وذخیره مواد سوختی برای زمستان،پیش بینی لازم بخصوص برای بانوان باردارجهت اعزام سریع به نزدیکترین محل درمانی،وافراد شایسته وواجدشرایط جهت آمادگی ونامزدی درانتخابات نیزنکاتی رامطرح کردند.ودرانتها نیز ازمهندس مسلمی خواستارتوضیحاتی درمورد ساختهای غیر مجازبرای  حاضرین شد.

آقای مسلمی کارشناس عمرانی بخشداری کندوان نیز درمورد ساختهای غیر مجاز درمنطقه نکاتی را اعلام وخواستار صدور اخطاریه از طرف دهیاری را شدند.همچنین درمورد صدور پروانه ،استعلام،وهرگونه هماهنگی با بخشداری درپروژه های عمرانی به منظور جلوگیر ازحیف ومیل شدن بیت المال رالازم دانسته وازادارات بخصوص اداره برق وگاز خواستار همکاری وعدم امتیاز دهی به ساختهای غیر مجاز راخواستند.

 

You have no rights to post comments