آخرین اخبار

بازديد شكري معاون استاندار و فرماندار وي‍ژه شهرستان ميانه از پرو‍ژه مسكن مهر شهر تركمانچاي

شكري معاون استاندار و فرماندار شهرستان وي‍ژه ميانه از پروژه مسكن مهر تركمانچاي بازديد داشتند در اين بازديد كه يعقوبي بخشدار تركمانچاي و احمديان رئيس بنياد مسكن ميانه و نيز مشايخي معاون عمراني و برنامه ريزي همراهي مي كردند در جريان امور و مشكلات موجود قرار و دستور لازم بر حل مشكلات اين پروژه را دادند.

You have no rights to post comments