آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ميانه

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ميانه، ترکمانچای، ترک و آقکند در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر ميانه می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ 24/03/1392 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر ميانه به شرح زیر می باشد:


1 - آقاي  مهدي  آقائي  فرزند صالح كد نامزد 1214 

2 - آقاي  احد  آقاپوراقدم  فرزند رستم كد نامزد 1215 

3 - آقاي  پدرام  اجلي  فرزند محرم كد نامزد 1241 

4 - آقاي  قاسم  احمدي  فرزند علي اكبر كد نامزد 1246 

5 - آقاي  حسن  اسكندرنيا  فرزند اسحق كد نامزد 1247 

6 - آقاي  مهدي  اميني  فرزند حسين كد نامزد 1248 

7 - آقاي  ابراهيم  بابائي  فرزند حكمعلي كد نامزد 1251 

8 - آقاي  آرش  باباخاني ميانجي  فرزند علي كد نامزد 1252 

9 - آقاي  حسن  باقري  فرزند نورعلي كد نامزد 1257 

10 - آقاي  بهروز  بخشي  فرزند ابراهيم كد نامزد 1258 

11 - آقاي  اميررضا  توفيقي  فرزند غفور  كد نامزد 1265 

12 - آقاي  امير  چرمي  فرزند حسين كد نامزد 1268 

13 - آقاي  شهامت  حبيبي  فرزند نوراله كد نامزد 1271 

14 - آقاي  افضل  حسينخاني  فرزند عطاب اله كد نامزد 1272 

15 - آقاي  سيدقادر  حسيني  فرزند سيد طيب كد نامزد 1274 

16 - آقاي  محمد  حسيني  فرزند اكبر علي كد نامزد 1275 

17 - آقاي  سيدرامين  حسيني بيرون  فرزند ميرطاهر كد نامزد 1276 

18 - آقاي  وحيد  حنيفه  فرزند شاپور كد نامزد 1278 

19 - آقاي  حيدر  رجبي  فرزند حسن كد نامزد 1284 

20 - آقاي  حسن  رحماني ماهي آباد  فرزند آقا كد نامزد 1285 

21 - آقاي  آرش  سرچمي  فرزند هوشنگ كد نامزد 1291 

22 - آقاي  مجيد  سليماني فرد  فرزند هوشنگ كد نامزد 1292 

23 - آقاي  علي  شامي  فرزند حکمعلی كد نامزد 1296 

24 - آقاي  جعفر  شاه محمدي  فرزند فتح اله كد نامزد 1297 

25 - آقاي  باقر  شيخ الاسلامي  فرزند اقبال كد نامزد 1412 

26 - خانم  حافظه  شيخ الاسلامي  فرزند عباد اله  كد نامزد 1415 

27 - آقاي  فرهاد  شيوياري  فرزند يداله كد نامزد 1416 

28 - آقاي  اسلام  صدري  فرزند حجتعلی  كد نامزد 1418 

29 - آقاي  سيدحسين  صدري مشهور به سعيد سيد صدري فرزند سيد حسن كد نامزد 1419 

30 - آقاي  حسين  صفيخاني  فرزند علمحمد كد نامزد 1424 

31 - آقاي  اقبال  عبادي  فرزند صفرعلي كد نامزد 1425 

32 - آقاي  هادي  عبدي  فرزند عليمحمد كد نامزد 1451 

33 - آقاي  يوسف  عسگري  فرزند غلام عباس كد نامزد 1452 

34 - آقاي  رحيم  عليمحمدي  فرزند زلفعلي كد نامزد 1454 

35 - آقاي  جعفر  غفاري برانقار  فرزند هوشنگ كد نامزد 1457 

36 - آقاي  بهروز  فرج پور  فرزند ولي كد نامزد 1459 

37 - آقاي  اكبر  قره داغي مشهور به بايرامعلي فرزند نصرت  كد نامزد 1464 

38 - آقاي  حسين  قره داغي مشهور به ركورد زن فرزند ولي كد نامزد 1465 

39 - آقاي  قهرمان  قلي نژاد  فرزند رمضان كد نامزد 1467 

40 - آقاي  عليرضا  كتاني  فرزند محمدكاظم كد نامزد 1469 

41 - خانم  شمسي  مجدي  فرزند ابراهیم كد نامزد 1471 

42 - آقاي  اقبال  محمدحسيني مشهور به حسيني فرزند سلام اله كد نامزد 1472 

43 - آقاي  محمد  مختاري  فرزند رحيم كد نامزد 1475 

44 - آقاي  حسن  مسلمي مشهور به مسلمي  فرزند شكراله كد نامزد 1478 

45 - آقاي  سيديوسف  موسوي  فرزند مير زين العابدين كد نامزد 1482 

46 - آقاي  مجيد  مولائي  فرزند محمود كد نامزد 1486 

47 - آقاي  قهرمان  مهديخاني سليمانلو  فرزند سعداله كد نامزد 1489 

48 - آقاي  علي  ميانجي  فرزند محمد علي  كد نامزد 1491 

49 - آقاي  مجيد  ميعاد  فرزند سيف اله كد نامزد 1494 

50 - آقاي  بهمن  نعمت زاده  فرزند حيدر كد نامزد 1497 

51 - آقاي  محمد  نعمتي مشهور به قادر فرزند مجتبي كد نامزد 1498 

52 - آقاي  سعيد  نعمتي بيرون  فرزند التماس كد نامزد 1512 

53 - آقاي  حامد  يزداني ديزگوين  فرزند ثابت كد نامزد 1516 

54 - آقاي  احد  يوسفي  فرزند عباسعلي كد نامزد 1517 


توجه :
1- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر 9 نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر 9 نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند.
2-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري ميانه در اجراي ماده 52قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.
3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

تقي خلفاپور فرماندار شهرستان ميانه

You have no rights to post comments