آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري

فرم شماره 28
آگهي نتيجه انتخابات رياست جمهوري

در اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري به اطلاع كليه اهالي شهرستان ميانه مي رساند در نتيجه انجام انتخابات كه  در روز  24/03/1392  درشهرستان ميانه به عمل آمد جمع آراي ماخوذه 99335  برگ بود كه در  نتيجه اشخاص زير:
•    آقاي حسن روحاني داراي 56240 راي
•    آقاي محمدباقر قاليباف داراي 13049 راي
•    آقاي سعيد جليلي داراي 9521 راي
•    آقاي محسن رضائي ميرقائد داراي9174 راي
•    آقاي علي اكبر ولايتي داراي 6920 راي
•    آقاي سيدمحمد غرضي داراي 1160 راي
بوده اند.اينك در اجراي ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 2 روز هيات اجرايي در محل فرمانداري شهرستان ميانه براي قبول شكايات آماده مي باشد.در ضمن برابر تبصره 2ماده فوق شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام،نام خانوادگي،شغل،نشاني كامل،شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.هم چنين با توجه به تبصره 3ماده مذكور،در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد،قابل تعقيب و پيگيري است.


فرماندارشهرستان ميانه

You have no rights to post comments