آگهى تأييد صحت برگزاري انتخابات

شماره: 729-750- ش
تاريخ  04/04/1392

بدين وسيله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابيه شهر ميانه بخش مركزي شهرستان ميانه ميرساند که صحت انتخابات در اين حوزه انتخابيه مورد تأييد قرار گرفت و در نتيجه افراد نامبرده زير :
1 )آقاي مجيد ميعاد نام پدر سيف اله داراي 7130 رأي
2 )آقاي حيدر رجبي نام پدر حسن داراي 5961 رأي
3 )آقاي احد يوسفي نام پدر عباسعلي داراي 5792 رأي
4 )آقاي اقبال محمدحسيني نام پدر سلام اله داراي 5510 رأي
5 )خانم حافظه شيخ الاسلامي نام پدر عباد اله داراي 5441 رأي
6 )آقاي بهمن نعمت زاده نام پدر حيدر داراي 5331 رأي
7  )آقاي جعفر شاه محمدي نام پدر فتح داراي5101 رأي
8 )آقاي افضل حسينخاني نام پدر عطاءاله داراي 4714 رأي
9 )آقاي اسلام صدري نام پدر حجتعلى داراي 4509 رأي
به عنوان اعضاي اصلى و
1)آقاي اقبال عبادي نام پدر صفرعلي داراي4438 رأي
2)آقاي فرهاد شيوياري نام پدر يداله داراي 4323 رأي
3 )آقاي باقر شيخ الاسلامي نام پدر اقبال داراي 3728 رأي
4 )آقاي سيدقادر حسيني نام پدر سيد طيب داراي 3588 رأي
به عنوان اعضاي على البدل شوراي اسلامى شهر انتخاب شدند .
اينک در اجراي بند 2 ماده 73 آيين نامه اجرايى انتخابات شوراهاي اسلامى شهر چنانچه کسى به تأييد
صحت برگزاري انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار اين آگهى شکايت
خود را به هيأت نظارت استان مستقردر استانداري اعلام نمايد .


فرماندار و رئيس هيأت اجرايى شهرستان ميانه

You have no rights to post comments