آخرین اخبار

گستره خدمات تامین اجتماعی(7)- خدمات اموربیمه شدگان- غرامت دستمزد ایام بیماری

برای مراقبت از نیروهای مولد جامعه در برابر کاهش و یا قطع احتمالی درآمد بر اثر حوادث و بیماری های ناشی ازکار و غیر ناشی از کار، تامین اجتماعی به یاری کارفرمایان شتافته است. پرداخت غرامت دستمزد، یکی از انواع حمایت های تامین اجتماعی است. هر بیمه شده ای ممکن است در طول سال های متمادی کار و تلاش و خدمت ، به دلایل شغلی و یا غیر از آن، دچار حادثه و بیماری شود و به طور موقت قادر به کار نباشد.

غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که از سوی تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که به سبب بیماری و یا آسیب های ناشی از حادثه ،به طورموقت قادر به کار نیستند،پرداخت می شود.

شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری:

- بیمهشدگانی که تحت معالجات پزشکی و یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند،چنانچه بر حسب تشخیص پزشک معالج موقتا قادر به کار نباشند،استحقاق دریافت می باشند.

- چنانچه بیمه شده به رغم بیماری به کار ادامه دهد، غرامت دستمزد به وی پرداخت نمی شود.

- بیمه شده در صورت دریافت دستمزد یا حقوق از کارفرما ، سازمان تنها خدمات درمانی را به بیمه شده ارائه می دهد.

- قبل از شروع بیماری رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد.

- زمان ذرمان و استراحت بیمه شده به تایید پزشک معالج  یا  شورای پزشکی سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد.

- بیمه شده در زمان ایام بیماری بازخریدنشده و یا اخراج و استعفا نداده باشد.

You have no rights to post comments