آخرین اخبار

گستره خدمات تامین اجتماعی(6)- خدمات نامنویسی

در این قسمت از مباحث و مطالب جهت آگاهی بخشی به مخاطبان محترم به خدمات نامنویسی بصورت موضوعی می پردازیم و در مباحث آتی به تشریح شرایط

مربوطه پرداخته خواهد شد. خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند از : 1- نامنویسی و تخصیص شماره بیمه و SSN و موارد مرتبط.   2- ارسال و دریافت و اغلام

سوابق و پرونده.  3- صدور و ابطال دفترچه .

 

عملیات نامنویسی بیمه شدگان و افراد تبعی آنها بصورت متمرکز انجام می پذیرد به این صورت که برای هر فرد یک شماره منحصر بفرد بر اساس کد ملی و سایر

اطلاعات شخص صادر می شود و در تمام شعب تامین اجتماعی به این فرد اختصاد یافته و خدمات ارائه میگردد و به اصطلاح شماره تامین اجتماعی فرد که با نام

SSN مطرح می باشد.این عملیات در سیستم متمرکز با ورود به شبکه اینترانت سازمان انجام می گیرد. تغییرات هویتی بیمه شده و همچنین اطلاعات اصلاحی

برای افراد تبعی در این واحد انجام می شود. همچنین ادغام شماره های بیمه یک فرد بیمه شده قابل انجام است.

ارسال و دریافت سوابق نیز به صورت شبکه اینترانت بوده و به صورت online بوده و در عرض چند لحظه قابل حصول است. به درخواست های سابقه از واحد های

مختلف شعبه برای نمونه واحد امور بیمه شدگان جهت برقراری مقرری بیکاری و  همچنین قرارداد بیمه شدگان خاص در این واحد پاسخ داده می شود.

همچنین اعلام سوابق  به سایر موسسات در این قسمت صورت می گیرد.

 

از خدمات دیگر واحد نامنویسی صدور و تمدید دفترچه های درمانی می باشد که این سیستم نیز بصورت متمرکز بوده و از طریق شبکه اینترانت سازمان در عرض

چند دقیقه استعلام و صدور و تامین اعتبار دفترچه های درمانی از تمامی شعب سازمان در سراسر کشور قابل ارائه می باشد و بیمه شدگان و مستمری بگیران و

خانواده های محترم آنها بدون نیز به مراجعه به شعبه مبدا براحتی از شعبه شهری که در آن میباشد نسبت به نیاز های درمانی اقدام می نماید.

 

 

You have no rights to post comments