آخرین اخبار

گستره خدمات تامین اجتماعی(17)- مواد قانونی مرتبط با اجرائیات و بازرسی

 

از آنجا که کارفرمایانِ کارآفرین از شرکای اجتماعی عمده سازمان هستند،

ارائه خدمات اطلاعاتی و آگاه سازی آنها از قوانین و فرایندهای مرتبط با حوز ههای مختلف

بیمه های ضروری است.لذا در این قسمت به ماده 40 قانون تامین اجتماعی اشاره می کنیم:

ماده 40 قانون تامین اجتماعی:

به استناد ماده 40 ق.ت.ا در مواردی که کارفرما از ارسال لیست خودداری نماید سازمان

با توجه به گزارش بازرسین خود حق بیمه کارگران شاغل در کارگاه را رأساً تعیین و از کارفرما

وصول می نماید. همچنین سازمان می تواند وفق ماده 39 ق.ت.ا از تاریخ دریافت لیست

مزد و حقوق حداکثر ظرف شش ماه، اسناد و مدارک کارفرما را مورد بررسی قرار داده و

درصورت مشاهده نقص یا اختلاف در لیست به لحاظ تعداد بیمه شده، میزان مزد و حقوق،

نوع شغل، نسبت به وصول مابه التفاوت حق بیمه و جرائم متعلقه اقدام نماید.

You have no rights to post comments