آخرین اخبار

گستره خدمات تامین اجتماعی(16)- مواد قانونی مرتبط با اجرائیات و بازرسی

جهت رفاه حال کارفرمایان گرامی ،گزیده ای از قانون تامین اجتماعی مصوب 03 / 04 / 1354 همراه با آخرین اصلاحات و الحاقات منضم به آئین نامه های اجرایی و

مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی را در این قسمت بیان میکنیم:

کارفرما م یبایست لیست فرد و حقوق ماهانه کارگران شاغل در کارگاه را تنظیم                                 

و به شعبه سازمان مستقر در محل کارگاه تحویل نماید لذا کارفرمایان مکلفند

اسامی کلیه افرادی که در محل کارگاه اشتغال دارند اعم از اینکه پاره وقت یا تمام وقت باشد، را در لیست حق بیمه درج نماید در صورتیکه کارگر شاغل در کارگاه

به واسطه بیماری یا حادثه در استراحت پزشکی باشد، کارفرما می بایستی علاوه بردرج نام کارگر در لیست شاغلین در کارگاه مقابل نام وی ایام بیماری را با ذکر

تاریخ درج نماید. همچنین در صورتیکه کارفرما دارای کارگاه متعدد باشد می بایستی صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوط

ارسال دارد. سازمان تأمین اجتماعی بر مبنای لیست ارسالی کارفرما میزان حق بیمه را تعیین و وصول خواهد نمود مگر اینکه خلاف واقع بودن لیست احراز گردد و

در این حالت ملاک عمل سازمان، گزارش بازرسین سازمان خواهد بود. کلیه وجوه ومزایای نقدی و غیرنقدی که کارفرما به طور مستمر به کارگر پرداخت می نماید

مزد یاحقوق بوده و ملاک محاسبه و کسر حق بیمه می باشد. کارفرمایان مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد، لیست کارگاه خود را هر ماه تا آخرین روز ماه

بعد به شعب مربوطه ارسال نمایند .

You have no rights to post comments