آخرین اخبار

گستره خدمات تامین اجتماعی 12_ نکات کلیدی بیمه تامین اجتماعی (ویژه کارفرمایان)

ماده 39 قانون تامین اجتماعی
                                                                                    

     -کارفرما م یبایست لیست فرد و حقوق ماهانه کارگران شاغل در کارگاه را تنظیم و به شعبه سازمان مستقر در محل کارگاه تحویل نماید لذا کارفرمایان مکلفند

     اسامی کلیه افرادی که در محل کارگاه اشتغال دارند اعم از اینکه پاره وقت یا تمام وقت باشد، را در لیست حق بیمه درج نماید در صورتیکه کارگر شاغل در

     کارگاه به واسطه بیماری یا حادثه در استراحت پزشکی باشد، کارفرما می بایستی علاوه بر درج نام کارگر در لیست شاغلین در کارگاه مقابل نام وی ایام

      بیماری را با ذکر تاریخ درج نماید. همچنین در صورتیکه کارفرما دارای کارگاه متعدد باشد می بایستی صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه

     تنظیم و به واحد مربوط ارسال دارد. سازمان تأمین اجتماعی  بر مبنای لیست ارسالی کارفرما میزان ح قبیمه را تعیین و وصول خواهد نمود مگر اینکه خلاف واقع

      بودن لیست احراز گردد و  در این حالت ملاک عمل سازمان، گزارش  بازرسین سازمان خواهد بود. کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی که کارفرما به طور
     

      مستمر به کارگر پرداخت می نماید مزد یا حقوق بوده و ملاک محاسبه و کسر حق  بیمه می باشد.

   
     کارفرمایان مکلفند پس از تنظیم لیست  حقوق و مزد، لیست کارگاه خود را هر ماه تا  آخرین روز ماه بعد به شعب مربوطه ارسال نمایند درخصوص کارفرمایان

     کارگاه هایی که مشمول لایحه قانون بخشودگی قسمتی  از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (قانون معافیت از پرداخت سهم

      بیمه کارفرمایانی که حداکثر  5 نفر کارگر دارند می باشند )مهلت تنظیم و ارسال لیست مزد و حقوق هر ماه تا پایان آخرین روز 2 ماه بعد می باشد.

You have no rights to post comments