آخرین اخبار

خسارت های علف هرز /رقابت با گیاه اصلی در جذب آب و مواد غذایی /تشدید آفات و امراض

رقابت با گیاه اصلی در جذب آب و مواد غذایی

تشدید آفات و امراض

به طور کلی علف های هرز، میزبان های اولیه آفات و امراض می باشند در فصل بهار قبل از اینکه گیاهان اصلی رویش نمایند این علف های هرز می باشند که رشد کرده و در این زمان آفات و بیماری ها بر روی اولین گیاهان سبز شده که همان علف های هرز می باشند منتقل شده و فعالیت می کنند و در هفته های آینده کم کم گیاهان اصلی شروع به رشد می کنند و این آلودگی ها از روی علف هرز به گیاه اصلی منتقل خواهد شد.

یک سری از علف های هرز دارای مواد سمی و مسموم کننده می باشد که برای انسان و دام خطرناک است.

علف های هرز باعث بالا بردن هزینه تولید می گردد. زیرا تولید کننده بایستی هزینه نماید تا بتواند علف های هرز را کنترل نماید بنابراین آگاهی از نحوه ی کنترل علف های هرز قبل از کشت تا آخرین مرحله ی رشد گیاه لازم است.

مبارزه به موقع و موثر با علف های هرز مزارع پیاز با علف کشهای پس رویشی ، نظربه سطح زیر کشت و اهمیت اقتصادی پیاز در شهرستان لازم است  با عوامل خسارت زایی که باعث کاهش  کمی و کیفی محصول پیاز هستند مبارزه گردد از این عوامل ، علف های هرز پهن برگ و نازک برگ می باشند که بلاجبار با هر دو عامل مبارزه گردد.

در صورت انتخاب مبارزه شیمیایی توصیه می گردد برای حصول نتیجه بهتر به موارد زیر توجه گردد. اگر تراکم علفهای هرز پهن برگ در مزارع بالاست ،استفاده از پهن کشهای انتخابی پیاز بشرح زیر توصیه می گردد.

1-      ایوکسینیل (توتریل5/22 %) به مقدار 3-5/2 لیتردر هکتار بصورت پس رویشی

2-      اکسادیازون (رونسار 12%) به مقدار 3-2 لیتر در هکتار بصورت پس رویش

3-      اگسی فلورفن (گل 6/23 %) به مقدار 2 لیتر در هکتار بصورت پس رویش

زمان دقیق مصرف علف کشتوتریل از ابتدای ظهور سومین برگ پیاز تا ظهور چهارمین برگ می باشد که اگر زودتر مصرف گردد به محصول پیاز شوک داده و رشد پیاز عقب می افتد.

در صورت بالا بودن تراکم علفهای هرز نازک برگ در مزرعه می توان از تمام گراس کشها به مقدار توصیه شده یک هفته بعد از محلول پاشی پهن برگ کشها بصورت پس رویشی استفاده کرد.

اگر بخواهم در هزینه صرفه جویی کنیم می توان پهن برگ کش توتریل را با گراس کش فوکس مخلوط کرده و استفاده نمود. مقدار آب مصرفی با کالیبره کردن سماپاش مورد استفاده و بر آورد مقدار آب مصرفی در هکتار تعیین میگردد.

واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میانه

You have no rights to post comments