آخرین اخبار

برگزاری کارگاه " انگیزش و راهبردهای یادگیری “ دردانشگاه پیام نور میانه

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز میانه  کارگاه آموزشی  "انگیزش وراهبردهای یادگیری " جهت ایجاد و افزایش انگیزش تحصیلی وموفقیت دانشجویان در ایام امتحانات توسطدکتر اکبر رضائی ریاست کمیته مشاوره دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در مرکز میانه برگزار گردید.

 

در ابتدا دکتر ایمانی ریاست دانشگاه پیام نور مرکز میانه ضمن خیر مقدم گویی به حضار، اظهار نمودند که با اینکه این کارگاه می تواند موثرترین دوره جهت آماده سازی برای هر دوره امتحانی باشد به سخنرانی پرداختند

سپس سخنران اصلی کارگاه آموزشی دکتر رضایی، دانشجویان را با اصول و روشهای صحیح مطالعه و یادگیری بهتر مطالب آشنا نمودند. این کارگاه با استقبال زیادی از سوی دانشجویان رو به رو شد.

در پایان به  کلیه شرکت کنندگا،ن گواهی دوره آموزشی اعطاء گردید.

You have no rights to post comments