آخرین اخبار

اختلال در تلفن ثابت مراکز قاسم درق و ترکمانچای 97/04/16

به اطلاع عموم همشهریان محترم میرساند که به جهت افزایش تجهیزات انتقال مراکز قاسم درق و ترکمانچای اختلالاتی در ارتباطات تلفن ثابت منتهی به این دو مرکز در تاریخ 97/04/16 به شرح زیر رخ خواهد داد.

مرکز ترکمانچای از ساعت 14:00 الی 14:30

مرکز قاسم درق از ساعت 14:00 الی 19:00

روابط عمومی مخابرات میانه

You have no rights to post comments