کمیته بانوان اتاق فکر

دستورات جلسه بعدی اتاق فکر بانوان که در تاریخ  94/2/15  برگزار خواهد شد و موارد مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت:

1-ترویج کتابخوانی در بین بانوان

2-ایجاد تورهای گردشگری ماهانه با اتوبوس های مخصوص بانوان

3-ایجاد تعاونی بانوان

 ازاعضای اتاق فکر بانوان تقاضا می شود در تاریخ ذکر شده ساعت 10صبح در فرمانداری حضور داشته با شند.

ضمناً از بانوانی که صاحب فکر و ایده باشند استقبال و دعوت می شود تا ما را در این امر همراهی کنند.

باتشکر دبیر کمیته بانوان اتاق فکر . کیانی

You have no rights to post comments